9th Taoyuen Union Cup Ballroom Championship

The 9th Taoyuan Union Cup Ballroom Dancing Championships

Results

Modern

Latin

Professional A Professional A
Professional Rising Star Professional Rising Star
Professional C Professional C
Amateur A Amateur B
Amateur B Novice
Novice  
Pre-Novice  
Senior A  
Senior B  

 

Professional A Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 Tadamasa Ohyama & Naoko Yoshioka (19) (Japan) 1 2 1 2 1
2 侯永強 & 張吟曲 (16) 2 1 2 1 2
3 單台勇 & 單台鳳 (3) 3 3 3 3 3
4 游建忠 & 程秀英 (1) 4 4 4 4 4
5 柯進財 & 林金鳳 (4) 7 5 6 5 5
6 李榮吉 & 康玲玲 (2) 5 6 5 6 6
7 沈青田 & 林麗玲 (5) 6 7 7 7 7

Professional Rising Star Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 柯進財 & 林金鳳 (4) 1 1 1   1
2 劉國強 & 顏金雯 (15) 2 3 4   2
3 沈青田 & 林麗玲 (5) 3 2 3   4
4 王家慶 & 黃金花 (61) 5 5 2   3
5 曾正宏 & 陳美齡 (9) 4 4 5   5
6 潘松根 & 鍾文華 (48) 6 6 6   6

Professional C Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 林錦昌 & 王佩華 (83) 1 1     1
2 許仁忠 & 夏群雅 (46) 2 2     2
3 陳世賢 & 邱秀滿 (75) 3 3     3
4 鄧化山 & 陳惠玲 (84) 4 5     4
5 廖述尊 & 廖美惠 (52) 5 4     5
6 陳丁富 & 邱柔榮 (55) 6 6     6

Amateur A Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 Dicky Chan & Christine Tam (108) (Hong Kong) 1 1 1   1
2 陳新民 & 柯美麗 (120) 2 2 3   3
3 曾振利 & 黃碧玉 (101) 3 3 2   2
4 (124) 5 5 4   4
5 劉銘傳 & 張秋英 (107) 4 4 5   5
6 闕興韶 & 呂秀春 (102) 6 6 6   6

Amateur B Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 陳新民 & 柯美麗 (120) 2 1      
2 林泉元 & 吳鎂均 (113) 1 2      
3 程賢重 & 林秀琴 (110) 3 3      
4 鄭清棋 & 李淑琴 (129) 4 4      
5 王振隆 & 謝慧璇 (118) 5 5      
6 戴華陽 & 陳金秀 (136) 6 7      
7 Teddy Kwok & Connie Ngai (151) (Hong Kong) 7 6      

Novice Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 鄭清棋 & 李淑琴 (129) 1 2      
2 許昆龍 & 李璟玫(140) 3 1      
3 Yung Chun Kwok & Cheng Kwai Ping (164) (Hong Kong) 2 4      
4 張政治 & 陳碧玲 (157) 4 3      
5 鄭俊木 & 何美香 (177) 5 5      
6 Raymond Lee & Lam Chuy Chun (163) (Hong Kong) 6 6      

Pre-Novice Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 鄭俊木 & 何美香 (177) 2 1      
2 (188) 1 3      
3 呂弘裕 & 邱雅筑 (186) 3 2      
4 (187) 4 4      

Senior A Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 劉銘傳 & 張秋英 (107) 1 1 1    
2 闕興韶 & 呂秀春 (102) 2 3 2    
3 (125) 3 2 3    
4 黃英明 & 蔡碧梨 (106) 4 4 4    
5 楊芳川 & 張鳳珍(104) 5 5 5    
6 戴華陽 & 陳金秀 (136) 6 6 6    

Senior B Modern

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
W
T
F
V
Q
1 許昆龍 & 李璟玫(140) 2 1      
2 Raymond Lee & Lam Chuy Chun (163) (Hong Kong) 1 3      
3 張政治 & 陳碧玲 (157) 3 2      
4 (159) 4 4      
5 Yung Chun Kwok & Cheng Kwai Ping (164) (Hong Kong) 5 5      

Professional A Latin

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
S
C
R
P
J
1 Neal & Nicole Byrnes (30)  (Australia) 1 2 1 2 1
2 Atsuki Ohmura & Megumi Wada (31) (Japan) 2 1 2 1 2
3 王鴻儒 & 申筑君 (29) 3 3 3 3 3
4            & 錢佩容 (32) 4 4 4 4 4

Professional Rising Star Latin

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
S
C
R
P
J
1 鄭竹宏 & 黃麗惠 (69) 1 1 3   2
2 黃篤方 & 蔡宛蓁 (71) 2 3 1   1
3 Alan & Irene Young (98)* (Hong Kong) 3 2 2   3

*Owing to the unexpected cancellation of the Amateur A Latin event, Alan and Irene Young were moved to compete in the Professional Rising Star Latin event at the request of the organiser despite their status as amateur dancers.

Professional C Latin

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
S
C
R
P
J
1 黃篤方 & 蔡宛蓁 (71)   1 1   2
2 Alan & Irene Young (98)* (Hong Kong)   2 2   1
3 張明光 & 許春惠 (72)   3 3   3
4 蔡康宏 & 方妙祺 (67)   5 4   4
5 梁志偉 & 劉美怡 (66)   4 5   5

*Owing to the unexpected cancellation of the Amateur A Latin event, Alan and Irene Young were moved to compete in the Professional C Latin event at the request of the organiser despite their status as amateur dancers.

Amateur B Latin

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
S
C
R
P
J
1 高振祥 & 邱詩怡 (150)   1 1    
2 Teddy Kwok & Connie Ngai (151) (Hong Kong)   2 2    
3 蔡祟倫 & 江清彬(147)   3 3    
4 黃俊男 & 張簡美雅 (146)   4 4    
5 江暉 & 林瑜怡 (148)   5 5    
6 (187)   6 6    
7 (183)   7 7    

Novice Latin

Final Position

Competitors

Position in Each Dance
S
C
R
P
J
1 Teddy Kwok & Connie Ngai (151)  (Hong Kong)   1 1    
2 江暉 & 林瑜怡 (148)   2 2    
3 李源勝 & 徐瑜香 (181)   2 2    
4 (183)   3 3    

 

[ News ] [ Events ] [ Results ] [ Directory ] [ Partners ] [ Articles ] [ Links ]